main
4

WYNAGRODZENIE

Kancelaria stosuje elastyczny, dopasowany do Klienta system rozliczeń za wykonywane usługi w zależności od jego potrzeb. Wynagrodzenie obejmuje honorarium i wydatki. Wysokość honorarium jest ustalana z uwzględnieniem w szczególności koniecznego nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności i złożoności sprawy bądź zadania, wymaganej specjalistycznej wiedzy, znaczenia sprawy dla klienta, którego ona dotyczy.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi może przybrać formę wynagrodzenia:

  1. ryczałtowego (z reguły przy stałej obsłudze lub za prowadzenie danej sprawy), określonego stałą stawką (w przypadku stałej obsługi prawnej jest to stawka miesięczna),
  2. godzinowego, tj. określonego stawką godzinową przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy i zaangażowania merytorycznego adwokata,
  3. kwotowo – procentowego, tj. w zależności od skuteczności Kancelarii w danej sprawie.

Ustalone z klientem wynagrodzenie powiększane jest o podatek VAT w wysokości 23% i nie obejmuje opłat sądowych, skarbowych, kosztów tłumaczeń na język obcy, dojazdu prawnika w miejsce świadczenia usług, uzyskania specjalistycznych opinii, np. rzeczoznawców, itp.

MASZ PYTANIA?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

KONTAKT