main
spec

SPECJALIZACJA - PRAWO PRACY

  • prowadzenie m.in. spraw o mobbing, dyskryminację pracowniczą, uchylenie kar porządkowych, zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
  • reprezentacja w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy w sytuacji świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia itp. ( tzw. umowy śmieciowe)
  • przygotowywanie, zmiana umów o pracę,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z zakończeniem stosunku pracy (oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, itp.),
  • świadczenie pomocy prawnej dla nauczycieli  w związku z naruszaniem przysługujących im uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty,
  • świadczenie pomocy prawnej dla kierowców i firm transportowych w zakresie przestrzegania czasu pracy kierowców, wypłaty wynagrodzeń i diet z tytułu wykonywania pracy poza granicami kraju,
  • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z odpowiedzialnością materialną pracownika (umowy o współodpowiedzialność za mienie powierzone, itp.),
  • pomoc prawna w zakresie emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków w tym reprezentacja w sprawach przed ZUS i KRUS

MASZ PYTANIA?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

KONTAKT