main
spec

SPECJALIZACJA - PRAWO GOSPODARCZE

1. Windykacja należności pieniężnych:

 • windykacja wszelkiego rodzaju należności (np. wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta, niespłaconych pożyczek, zaciągniętych kredytów, bezpodstawnego wzbogacenia itp.), analiza prawna pod kątem przedawnień i skuteczności wyegzekwowania należności pieniężnej zarówno na etapie sądowym jak i egzekucyjnym, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty.

 2. Pomoc prawna w zakresie funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, spółdzielni oraz fundacji :

 • tworzenie, zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni,
 • przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
 • stała obsługa korporacyjna (przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał, tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia itp),
 • łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i spółdzielni,
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności,
 • reprezentacja strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni, a spółką lub spółdzielnią,
 • Pełna obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń w zakresie ich funkcjonowania w obrocie gospodarczym i działalności non – profit ( rejestracja,sporządzanie opinii, regulaminów i statutów,reprezentacja w sporach z innymi podmiotami).

3. Umowy w obrocie gospodarczym:

 • Sporządzanie oraz analiza umów (sprzedaży, najmu,dzierżawy,pożyczki, o roboty budowlane, o dzieło, kontraktów menadżerskich itp.) zawieranych w toku prowadzonej działalności pod kątem zabezpieczenia sytuacji Klienta,
 • Sporządzanie oraz analiza wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z działalnością podmiotów gospodarczych
  (np. statutów, regulaminów).

MASZ PYTANIA?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

KONTAKT